SMT

SMT

SMT

SMT

การบัดกรี Reflow (10 โซน)

การตรวจสอบคุณภาพ AOI

การตรวจสอบคุณภาพ AOI

เอ็กซ์เรย์

กรมทรัพย์สินทางปัญญา (การบัดกรีผ่านรู)

การบัดกรีด้วยคลื่น

การทดสอบ (การเขียนโปรแกรมและการทดสอบ)

การทดสอบ (การเขียนโปรแกรมและการทดสอบ)

การทดสอบ (การเขียนโปรแกรมและการทดสอบ)

เสร็จสิ้นการประกอบ

เสร็จสิ้นการประกอบ

สำนักงาน

สำนักงาน

สำนักงาน

สำนักงาน

แม่พิมพ์พลาสติก / เครื่องมือ

แม่พิมพ์พลาสติก / เครื่องมือ

แม่พิมพ์พลาสติก / เครื่องมือ

การฉีดพลาสติก

การฉีดพลาสติก

การฉีดพลาสติก

การฉีดพลาสติก

การฉีดพลาสติก